INERGETIX seminar in Bratislava, Slovakia, September 28th -29th, 2013

0

INERGETIX seminar in Bratislava, Slovakia, September 28th -29th, 2013

We invite you to a weekend seminar with Marco da Silva Paulo, representative of Dr. Kiran Schmidt, who is the founder of Inergetix-CoRe System. Marco is a excellent therapist from Portugal and has many years of experience in information and energy medicine on its own clinic in Caldas da Raihna.

SEMINAR VENUE AND ACCOMMODATION:

http://www.hotelsaffron.sk/

 

Hotel Saffron

Radlinského 27

811 07 Bratislava

Slovenská republika

 

LAT: 48.1522331
LNG: 17.1174679

 

 

Rooms available:


Single incl. breakfast € 43
Double room incl. breakfast € 53

 

Seminar Prices:

150 Euros Registration fee

* Lunch and coffee-breaks included both days

Time:

Saturday:
9:00am – Registration.
9:30am to 5:00pm – Seminar

Sunday:
9:00am to 5:00pm – Seminar

The presentation will be held in English with translation into Slovak.

 

To register or for more information please contact:

 

Daniel Granec – granec@floorball.sk or Stanislav Zicho – zichostanislav121@gmail.com

 

Contents of the Seminar and about Marco:

http://www.informationenergymedicine-academy.com/marco-paulo-portugal-and-worldwide-bioresonance-biofeedback-core-trainer/

 

My concept for the seminars is to make people understand how to create an understanding about the connection between the therapists the patient and the CoRe system.

 

This is only possible due to the sharing of knowledge about how we are all connected, as human beings in our three parts (physical mental and emotional) and as divine beings (spiritual connection).

 

Knowing this is a way to understand that  the CoRe System approach becomes the bridge between Conventional Medicine (diagnosis, protocols, service) and the Informational realm (through the therapist point of view of the sickness).

 

Let us be clear about one point. This is not selling religion or an attempt to change your dogmas or faith. It is only to create understanding about how to best serve your patients and to achieve the best results possible as a therapist because in the end only the result is important.

 

I hope to be able, that in the two days we will spent together, to create enough consciousness in every one of you so that we can start to establish and develop a new way how people  see medicine, patients, sickness, therapist and Life (why not?) .

 

I believe the first patient you need to treat is the therapist itself. 

 

That being said my idea is on the first day to focus on the therapist. 

 

And on the second day we can approach the patient and the way how to take  the best result possible.

 

Hope to see you in the seminar.

To know yourself is to know your full potential.

 

Marco Paulo

 

 

 

My name is Marco da Silva Paulo I am 31 year old and I come from Portugal. Since the age of 8 I started to heal people. No one taught me anything.

I just look to a person and for me was normal to see what was wrong with her and how to fix it. Putting bones in place, cracking backs and necks any kind of physical pain I could fix

Because of that I spent my life dedicated to helping other people. I went to physical therapy and after my degree I opened my office.

Not satisfied with what I learned I went back to school and took a degree in osteopathy in search of some answers on how I could do what I did.

 

In 2007 my life had a major set-back that made me put all my way of Life in a giant question mark…

that is when the CoRe system “appeared” in my life…

I bought a system and spent 3 months only learning which button to push, how to take the best result , testing in friends and family.

In 2008 I went to my first seminar with Kiran In Utrecht and finally started to understand part of me and that was when all my work went in a boom.

 

Nowadays, 5 years later, I have a clinic with 4 Core systems (working 10 hours a day) 2 Biolaeser, and an diagnosis room and still being an osteopath.

We have 160 patients a day and we are starting to open 3 more clinics in Portugal.

Our waiting list is between 2 to 3 months.

No advertising no publicity only people sending other people.

We only have this because we have a rate of success of 90% with our patients.

 

I hope I can help you to understand how to reach this,

not because it is good business or will bring you fame and money but because we are all connected and to help others is to help yourself.

————————————————————————————————

 

INERGETIX seminár na Slovensku, v Bratislave, 28. – 29. septembra 2013

Pozývame Vás na víkendový seminár s Marcom da Silva Paulo, zástupcom Dr. Kirana Schmidta, vynálezcu Inergetix- CoRe systému. Marco je vynikajúci terapeut z Portugalska, ktorý má mnohoročné skúsenosti a prax v oblasti informačnej a energetickej medicíny na vlastnej klinike v Caldas da Rainha.

 

 

Miesto konania seminára a ubytovanie:

http://www.hotelsaffron.sk/

 

Hotel Saffron

Radlinského 27

811 07 Bratislava

Slovenská republika

 

LAT: 48.1522331
LNG: 17.1174679

 

 

K dispozícii sú izby:

 

jednolôžková izba s raňajkami: € 43

dvojlôžková izba s raňajkami: € 53

Cena seminára

150 Eur registračný poplatok

* obed a občerstvenie cez prestávky sú v cene registračného poplatku počas obidvoch dní seminára

Časový rozvrh:

Sobota:
9:00 – registrácia
9:30 – 17:00 – seminár

Sunday:
9:00 – 17:00 – seminár

Seminár bude prebiehať v angličtine s prekladom do slovenčiny

 

Pre registráciu, alebo pre viac informácií kontaktujte:

 

Daniel Granec – granec@floorball.sk or Stanislav Zicho – zichostanislav121@gmail.com

 

Obsah seminára a pár riadkov o Marcovi:

 

http://www.informationenergymedicine-academy.com/marco-paulo-portugal-and-worldwide-bioresonance-biofeedback-core-trainer/

 

Moja koncepcia seminára je, aby prítomní ľudia pochopili a porozumeli spojeniu medzi terapeutom, pacientom a Inergetix CoRe systémom. To je možné iba vďaka zdieľaniu vedomostí o tom, ako sme všetci prepojení ako ľudské bytosti v našich troch súčastiach (fyzickej, mentálnej a emocionálnej) a ako božské bytosti (duchovné spojenie).

 

Toto vedieť je vlastne spôsob ako pochopiť, že Inergetix CoRe systém a jeho prístup sa stáva mostom medzi konvenčnou medicínou (diagnóza, protokoly, servis …) a informačnou medicínou (pohľad na chorobu prostredníctvom terapeuta).

 

Poďme si teraz vyjasniť jeden dôležitý bod. Toto nie je predaj nejakého náboženstva, alebo pokus zmeniť vaše dogmy alebo vierovyznanie. Ide mi len o vytvorenie znalosti o tom, ako čo najlepšie vykonávať svoju prácu pre svojich pacientov a ako dosiahnuť čo najlepšie možné výsledky ako terapeut, pretože na konci sú len výsledky dôležité.

 

Dúfam, že dokážem počas dvoch dní, ktoré spolu strávime, vytvoriť dostatok uvedomenia v každom z vás do takej miery, že začneme spolu vytvárať  a rozvíjať nový spôsob ľudského vnímania a chápania medicíny, lekárov, liekov, pacientov, chorôb, terapeutov a života ako takého (prečo nie?).

 

Som presvedčený, že prvý pacient, ktorý potrebuje liečbu, je terapeut sám. Preto moja predstava prvého dňa seminára je zamerať sa na terapeuta. Na druhý deň sa už budeme zaoberať pacientom a možnosťami, ako dosiahnuť čo najlepší výsledok.

 

Dúfam, že sa uvidíme na seminári.

 

Spoznanie seba samého je o spoznaní svojho celkového potenciálu.

 

Marco Paulo

 

 

 

Volám sa Marco Paulo da Silva mám 31 rokov a pochádzam z Portugalska. Od svojich ôsmich rokov som začal liečiť ľudí. Nikdy som sa od nikoho nič neučil. Len som sa pozrel na človeka a hneď bolo pre mňa normálne vidieť čo sa s ním deje a ako to „opraviť“. Naprával som kosti, chrbticu, krk. Odstraňoval som akúkoľvek fyzickú bolesť. Kvôli týmto svojim schopnostiam som sa rozhodol venovať svoj život pomoci ostatným ľuďom.  Začal som študovať fyzikálnu terapiu a po štúdiu som si otvoril svoju vlastnú ordináciu. Nebol som však spokojný s tým, čo som sa naučil a vrátil som sa opäť do školy. Získal som titul v osteopatii, čo mi veľmi pomohlo pri hľadaní niektorých odpovedí na to, ako by som mohol robiť to, čo som už vlastne robil.

 

V roku 2007 sa môj život úplne otočil na ruby, pretože sa do mojej životnej cesty postavili obrie otázniky v podobe Inergetix CoRe systému od Dr. Kirana Schmidta. Kúpil som si CoRe systém a strávil som pri ňom tri mesiace iba učením, ktoré tlačidlo mám stlačiť, aby som dosiahol ten najlepší výsledok. Prístroj som testoval na sebe, na rodine, na priateľoch a známych. V roku 2008 som v Utrechte navštívil  svoj prvý seminár s Kiranom a konečne som začal chápať, čo je mojou úlohou v prípade CoRe systému a to bol okamžik, kedy nastal v mojej práci obrovský rozmach.

 

Dnes, o 5 rokov neskôr, mám kliniku so štyrmi Inergetic CoRe systémami (pracujú 10 hodín denne) a s dvoma Inergetix Biolaesermi. Na klinike mám aj diagnostickú miestnosť a som ešte stále aj osteopat.  Na klinike máme 160 pacientov denne a v Portugalsku práve otvárame ďalšie tri kliniky. Na poradie sa u nás čaká dva až tri mesiace. Nemáme žiadnu reklamu, len ľudia posielajú ďalších ľudí. Takéto výsledky a počty máme len vďaka tomu, že máme viac ako 90% úspešnosť pri liečbe našich pacientov.

 

Dúfam, že vám môžem pomôcť pochopiť, ako aj vy môžete také niečo dosiahnuť, nie preto, že je to dobrý obchod, ktorý vám prinesie slávu a peniaze, ale preto, pretože sme všetci prepojení. A pomáhať druhým, znamená v tomto kontexte pomáhať aj sám sebe.

 

Inergetix je komplexný systém určený na liečbu pacientov energiou zvukovou, magnetickou, elektrickou, svetelnou, ako aj energiou plazmového generátora. Je to jediný systém, ktorý spája informačnú a energetickú medicínu, aby našiel reprodukovateľné, pre klienta jedinečné a špecifické frekvencie. Poskytuje diagnostické a liečebné – terapeutické možnosti.

 

Energetická medicína doteraz trpela obmedzením chýbajúceho nástroja, ktorý by mohol zistiť rezonančné frekvencie, ktoré by boli pre človeka špecifické, individuálne a musela sa tak vždy oprieť „len“ o energeticko – alopatický prístup pomocou tabuliek osvedčených frekvencií pre špecifické onemocnenia. Niektorí terapeuti a lekári používajú dodnes zastarané, subjektívne a časovo náročné metódy ako je  pulzová diagnostika, alebo kineziológia, aby našli vhodné frekvencie. Inergetix ponúka po celom svete prvú a zatiaľ jedinú softvérom ovládanú metódu, ktorá dokáže klientovi nájsť jedinečné, špecifické frekvencie automaticky, rýchle, efektívne a opakovateľne.

 

 

 

Share.

About Author

Inergetix, Inc. founder and chief scientist.

Comments are closed.